World Statesmen.org HOME > return to South Africa >>

 
 
South African Traditional States

Traditional states: abaThembu - abaThembu baseRhoda - amaBhacaamaHlubi - amaPondo - amaPondomise - amaZizi - baLobedu - baPedi - East amaPondo - kwaNdebele - West amaPondo - baTswana states: baTlhaping bagaPhuduhudu - baTlhaping bagaPhuduhutswane - baTlkwa - baRlng baRratlou - baRlng baRratlou booMariba - baRlng baRratlou booSeitshiro - baRlng baSeleka - baHhurutshe - baHhurutshe ba booMokgatlha - baHhurutshe bagaMoilwa - baFokeng - vhaVenda states: vhaVenda - haMphaphuli - kwaZulu states: amaNgwane - kwaZulu - Mthethwa - Ndwandwe - Qwabe - Xhosa states: amaGasela - amaGcaleka - amaGqunukhwebe - amaGwali - amaHleke - amaMbalu - amaNdlambe - amaNtinde - amaRharhabe - imiDushane kaNdlambe - imiNdange - imiQhayi -

Note: During the Apartheid era the chiefdoms were recognized as the Tribal Authorities under the Native Administration Act of 1927. Under this Act by 1948 the Tribal Authorities were organized into Native Councils (14 in Transvaal, 2 in British Bechuanaland, 3 in Natal, 8 in Ciskei) and Transkei General Council. The Bantu Authorities Act of 1951 changed this arrangement. As of 1959 there were 324 Tribal Authorities (123 of them were in Transkei), that were organized into 16 Regional Authorities (9 of them were in Transkei, forming the Transkei General Council, others followed ethnic lines), headed by "paramount" or dominant chiefs. The Transkei General Council and Regional Authorities served as basis in forming of the Black Homelands starting from 1959 on. At the same time the Regional Authorities (increased to 47 by 1962) and Tribal Authorities (increased to 415 by 1962) continued as subdivisions of the Homelands.
amaHlubi

c.1300                     amaHlubi found a kingdom.
11 Dec 1873                Incorporated into Cape Colony.

Chiefs (title Nkosi)
1675 - 1710                Dlomo II       
1710 - 1720                Mashiya        
1735 - 1760                Ntsele kaMashiya                  (d. c.1760)      
1760 - 1800                Bhungane II kaNtsele              (d. c.1800)
1800 - 1818                Mthimkhulu kaBhungane             (d. c.1818)
1818 - 1825                Mpangazitha ka Bhungane           (d. c.1825)
                            
(= Pakalita) 
1825 - 1839                Mahwanqa kaBhungane               (d. 183.)

1839 - 24 Jan 1889         Langalibalele I kaMthimkhulu      (b. 1818 - d. 1889)
                             (= Mthethwa)
1889 - 1897                Interregnum
1897 - 23 Nov 1910         Siyephu kaLangalibalele (=Mandiza)(b. 18.. - d. 1910)

1910 - 1926                Interregnum
1926 - 1956                Tatazela kaSiyephu (= Mthunzi)  

1956 - 1968                Mshikashika Hadebe -Regent        (d. 1968)
1968 - 1974                Johnson Hadebe -Regent
1974 -                     Muziwenkosi Johannes Hadeba
                             kaTatazela Langalibalele IIbaLobedu
 
Note: The ancestors of the Rain Queens were initially the Rulers of Monomatapa, a grandson of one of these Mwene Mutapas was Dzugudini c.1589, eponymous founder of a tribe which flourished till the early 1800's, Mugodo, the ruling chief fathered the first Rain Queen purportedly by his own daughter. Subsequent Rain Queens have been descended from the first Queen.

....                       ba Lobedu ba gaModjadji a tribe of the Northern
                             Sotho found a kingdom.

Rulers (title Modjadji)("Rain Queens") 
c.1800 - c.1850            Maselekwane (Modjadji I)(f)       (d. c.1850)
c.1850 - 1894/95           Masalanabo (Modjadji II)(f)       (d. 1894/95)
1894/95 - 1959             Khesetoane (Modjadji III)(f)      (b. 1869 - d. 1959)
1959 - 1982                Makoma (Modjadji IV)(f)           (b. 1905 - d. 1982)
1982 - 28 Jun 2001         Mokope (Modjadji V)(f)            (b. 1936 - d. 2001)
28 Jun 2001 - 12 Jun 2005  Makhobo (Modjadji VI)(f)          (b. 1978 - d. 2005)
2005 -                     Mpapatla Modjadji -Regent         (b. 1981)kwaNdebele

Chiefs/Kings
....                       Magodongo (Mphekgu)
....                       Siboko
1826?                      Mabhg a Magodongo Mahlangu
c.1826 - 1839              Somdeyi (acting)                   (d. 1839)
1839 - 1860                Mkhepula Soqaleni Sonyengele

                             Cornelius I a Mabhg Mahlangu
1860 - 1863                Gabongo a Mabhg Mahlangu
                             (acting)
1863 - 19 Dec 1902         Nyabla a Mabhg Mahlangu         (b. 1825/30 - d. 1902)
1902 - 1921                Fene a Mkhepula Mahlangu           (d. 1921)
1921 - 1961                Mayitjha I Cornelius II            (d. 1961)
1961 -  6 Jul 1992         David Mabusa Mabhg Mahlangu      (d. 1992)
1992 - 30 Jun 2005         Mayitjha II Cornelius III          (b. 1947 - d. 2005)
2005 - 2007                Mabhg III Mbusi Mahlangu         (b. 1985)
2007                       Sililo Johannes Mahlangu -Regent   (b. 1953)
2007 -                     Chillies Mahlangu                  (b. 1970)
                             ("Tribal Authority")baPedi

Chiefs/Kings
.... - 1790?               Morwamothse                        (d. 1790?)
1790? - 1824               Thulare a Morwamothse              (d. 1824)
                            (= Madile or Mampuru "Sepitle-sa-Mangana")
1824 - 1825                Malekutu I a Thulare
1824 - 1825                Makgeru a Thulare (rival ruler)
1825 - 1826                Phethedi a Thulare
1825 - 1826                Mothodi a Morwamothse (rival ruler)
1827 - 20 Sep 1861         Sekwati I a Thulare                (b. 1780 - d. 1861)
1861                       Mampuru a Sekwati (1st time)       (b. 1824/27 - d. 1883)
1861 -  2 Dec 1879         Sekhkhune I a Sekwati (1st time)   (b. 1814 - d. 1882)
Dec 1879 - 1881            Mampuru a Sekwati (2nd time)       (s.a.)
                           + Ramoroka (acting)
1881 - 13 Aug 1882         Sekhkhune I a Sekwati (2nd time)   (s.a.)

Split into two ruling lines:

(1)

1882 - ....                Kgolokwe a Sekwati (acting)
.... -  1 Jun 1943         Sekhkhune II a Morwamothse        (d. 1943)
 1 Jun 1943 - 1944         Phatudi a Morwamothse (acting)
1944 - 1968                Morwamothse II a Sekhkhune        (d. 1968)
1968 - 27 Mar 1975         Mankopodi (f) -Queen regent       (d. af.1975)
1975 - 1976                Rhyne Thulare Sekhukhune (acting) (b. c.1946)
1976 - 1989                Kenneth Kgagudi Sekhkhune III     (b. c.1950)
                             (1st time)
1989 - 1991                Rhyne Thulare Sekhukhune          (s.a.)
1991 -                     Kenneth Kgagudi Sekhkhune III     (s.a.)
                             (2nd time)

(2)

1883 - 1905?               Malekutu II a Mampuru             (d. 1905?)
1905 - 1978?               Sekwati II a Malekutu             (d. 1978?)
1978 -                     Billy Mampuru Sekwati III         (b. 1966)baTswana

Note: This record contains baTswana groups other than those recorded under Botswanan traditional polities. The baTlhaping split before 1800 into baTlhaping bagaPhuduhudu and baTlhaping bagaPhuduhutswane.

(1) baTlhaping bagaPhuduhudu

Chiefs (title Kgsi)
....                       Mabogole a Maditlhong
....                       Motshabi a Mabogole
....                       Mmolawa a Ditlhong a Motshabi
1885?                      Mere a Mmolawa (Molehe a Mmolawa)
1895 -  9 Apr 1910         Gaseemelwe a Mere
1910 -  1 Oct 1925         Mabogole a Mere (acting)
 1 Oct 1925 -  1 Apr 1933  Lerumo a Ditu a Gaseemelwe
 1 Sep 1933 - ....         Oomang Gaseemelwe

(2) baTlhaping bagaPhuduhutswane

Chiefs (title Kgsi)
1775 - Mar 1812            Molehabangwe a Maswe
Mar 1812 - 1839            Mothibi a Molehabangwe

Split into four ruling lines:

(2-1)

1839 - ....                Molale a Molehabangwe
.... - ....                Mahura a Molehabangwe (acting)

Split into two lines:

(2-1-1)

1850? - 1891               Mankurwane a Molale
1891 - ....                Nolale a Mankurwane
1950?                      Kgosietsile a Molale

(2-1-2)

.... -  7 Mar 1906         Mase a Mahura
 2 May 1906 - 12 Jun 1918  Tholotitane a Mase
13 Jul 1918 - 11 Jul 1933  Goabakwe Gert Bogosing a Mase
11 Jul 1933 -  1 Oct 1933  Kgosimodipa a Mahura (acting)
 1 Oct 1933 - 25 Jun 1958  Lekwe Mahura a Goabakwe
25 Jun 1958 -  5 Nov 1958  Rankalaka a Mahura (acting)
 5 Nov 1958 - ....         Modisakgomo George Vantrude 
                             Mahura a Goabakwe

(2-2)

1839 - 1884                Saku a Molehabangwe
1884 - May 1906            Tlhaganyane a Saku
25 May 1906 -  1 Apr 1951  Pull Johnson a Tlhaganyane
 1 Apr 1951 -              Kain Alfred Tlhaganyane a Pull

(2-3)
1839 - 13 Aug 1858         Gasebonwe a Mothibi
                            (probably acting for demented Phethuetsile a Mothibi)
1858 - 1885?               Botlhasitse a Gasebonwe
1895? - 1927               Galesiwe a Botlhasitse

(2-4)
1839 - 1884                Yanke a Mothibi (= Jantje)
1884 - ....                Mpolokeng Luka a Yanke
.... -                     Olebile De Voljk a Yanke

(3)baTlkwa

Chiefs (title Kgsi)
.... - ....                MmaMane (f) (acting)
.... - 1817                Mokotjo
1817 - 1824                Monyale a Mothaba (f)(acting)
                            (later called MmaNtatise Sia Mosayane) 
1824 - Jul 1856            Sekonyela a Mokotjo
Jul 1856 - ....            Leligoanna + Lehana

(4)baRlng baRratlou

1885                       Incorporated into Cape Colony (Bechuanaland).

Chiefs (title Kgsi)
.... - ....                Rratlou a Tau

Split into baRlng baRratlou booMariba and baRlng baRratlou booSeitshiro:

(4-1) baRlng baRratlou booMariba

.... - ....                Mariba a Rratlou
.... - ....                Mokalala a Rratlou 

Split into two ruling lines:

(4-1-1)

.... - ....                Moamogw a Mariba
.... - ....                Molal a Moamogw (acting)
.... - 1873                Maiketso a Moamogw (acting to ....)
1873 - ....                Bonokwane a Maiketso (acting)
.... - 1925                Marumolwa a Mothibi
1925 - 1938                Lekk a Marumolwa
1938 - 1942                Sebalamonokwane a Lekk (acting)
1942 - ....                Dintsa a Marumolwa (acting)        (b. 1904 - d. ....)

(4-1-2)

.... - c.1833              Motshware a Mariba                 (d. c.1833)
c.1833 - c.1883            Makgobi a Motshware                (d. c.1883)
c.1883 - 1909              Makgobi Motsewakhumo a Makgobi     (d. 1909)
1909 - Jun 1915            Makgobi a Motsewakhumo             (b. 1864 - d. 1915)
30 Oct 1915 - 30 Jul 1933  Kgositau a Motsewakhumo            (d. 1933)
                             (acting to 1923)
1933 - 1955                Tshipitta a Kgositau              (b. 1895 - d. 1955)
19.. - 19..                Selohile John Motsewakhumo
19.. - 1997                Mmoledi (acting)
1997 -                     Sandyland Motsewakhumo

(4-2) baRlng baRratlou booSeitshiro

.... - ....                Seitshiro a Rratlou
.... - 10 Jun 1823         Mosweu a Seitshiro                 (d. 1823)
1823 - 1835                Tsia a Mosweu (acting)
1835 - 1840                Matlhaku a Sekgw
1840 - 1853                Gontse a Mokt                    (d. 1853)
1853 - 1870                Masisi a Matlhaku
1870 - 1871                Mostlh a Sekgw 
1871 - 1904                Moswt a Sekgoro                  (b. 1821 - d. 1904)
1904 - 1944                Kgosi Aaron a Moswt
1944 - 1949                Oabile Benjamin Moswt a Kgosi 
                             (acting)
1949 - ....                Kgosi Gilbert Aaron a Sekgoro Ruben

(5) baRlng baSeleka

Jul 1884                   Incorporated into Orange Free State.

Chiefs (title Kgsi)
1777 - 1785                Seleka a Tau                       (b. 1720 - d. 1775)
1785 - 1794                Mpolokang "Koikoi" a Seleka
1794 - 1800                Morka I a Mpolokang               (d. 1800)
1800 - 1805                Mokgosi a Morka                   (d. 1805)
1805 - 1829                Sehunl a Morka (acting)         (b. 1770 - d. 1829)
1829 - 1830                Setile a Mokgosi
1830 -  8 Apr 1880         Morka II a Sehunl               (b. c.1795 - d. 1880)
 8 Apr 1880 - 10 Jul 1884  Samuel Tshipinare a Morka         (b. 1827 - d. 1884)
10 Jul 1884 - 1912         Robert Tawana a Tshipinare
1912 - ....                Setlogl a Tawana

(6) baRlng baRrapulana

1885                       Incorporated into Cape Colony (Bechuanaland).

Chiefs (title Kgsi)
.... - ....                Rrapulana a Tau
.... - ....                Modise a Rrapulana (acting)
.... - ....                Molkane a Rrapulana
.... - 1836                Makgwa a Molkane
1836 -  4 Nov 1879         Matlaba a Makgwa                    (d. 1879)
1879 - 1887                Swedintle a Matlaba
1887 - 1901                Mokgothu Andries a Matlaba (acting)
1901 - 1909                Montshusi a Matlaba (acting)        (d. 1933)
1909 - 26 May 1936         Israel Makgwa Ramolekane a          (b. 1881 - d. 1936)
                             Swedintle
1936 - 1948                Paul Matlaba Matlaba a Swedintle    (d. 1948)
                            (acting)
1948 - ....                Solomon Gabriel Swedintle Matlaba
                             a Makgwa

(7) baHhurutshe (split before 1800 into two ruling lines)

1885                       Incorporated into Cape Colony (Bechuanaland).

Chiefs (title Kgsi)
(7-1)
.... - ....                Modisane a Phatshwane
.... - 1827                Motshwiri a Modisane
1827 - 1878                Mangope a Motshwiri
1878 - 1893                Kontle a Mangope
1893 - ....                Mosielele a Kntle
.... -                     Hermann Mangope a Mosielele
(7-2)
.... - ....                Moilwa a Tirw
.... - ....                Dibetswe a Moilwa
.... - ....                Sebogodi a Moilwa
.... - ....                Diutlwileng a Moilwa
.... - ....                Mokgatlha a Moilwa (= Mosimanyane a Moilwa)
.... - ....                Moilwa a Sebogodi (acting)

Split into baHhurutshe ba booMokgatlha and baHhurutshe bagaMoilwa:

(7-2-1) baHhurutshe ba booMokgatlha

.... - ....                Mekgw a Mokgatlha
.... - ....                Senosi a Mekgw
1874?                      Mooketsi a Senosi
18.. - 1889                Mokgatlha a Mooketsi
1889 - 1892                Lesom a Mokgatlha
1892 - 24 Aug 1933         Thbyatlhaywa Mooketsi a Lesom
21 Dec 1933 - ....         Ng Mooketsi a Thbyatlhaywa

(7-2-2) baHhurutshe bagaMoilwa

.... - ....                Moilwa a Sebogodi
.... - Mar 1880            Gpane a Menw

Split into two ruling lines:

(7-2-2-1)

Mar 1880 - 24 Jun 1893     Moilwa Ikalafeng a Sebogodi
1894 - 1906                Israel Keobusitse Moilwa a Sebogodi
                             (acting)
1906 - 17 Oct 1918         Abraham Pogiso Moilwa a Ikalafeng
1919 - 1932                Alfred Ramokhutshwane a Ikalafeng 
                             (acting)
1932 - ....                Abraham Grant Ramotsere Pogiso     (b. 1910 - d. ....)
                             Moilwa

(7-2-2-2)

Mar 1880 - 26 Sep 1904     Gpane a Menw
1904 - 1907                Tom Mokgatlha a Lentswe (acting)
1907 - 1919                Samuel Rampeile a Lentswe 
                             (1st time) (acting)
1919 - 18 Sep 1919         Kgaje David Menw a Rrakgaje
                             (acting)
1919 - 19 Oct 1920         Samuel Rampeile a Lentswe 
                             (2nd time) (acting)
1920 - 1921                Sulenyane -Administrator

Split into two ruling lines:

(7-2-2-2-1)

1921 -  1 Jun 1934         Jairus Yanjo a Gpane
 2 Aug 1934 - 1938         Tom Gpane a Gpane (acting)
10 Nov 1938 - ....         Alfred Ntlatsang Jairus Gpane     (b. 1913 - d. ....)
                             a Jairus

(7-2-2-2-2) baHhurutshe bagaLentswe

1921 - 1924                Kgaje David Menw a Rrakgaje
Oct 1924 - 1939            Mpolokang Menw a Rrakgaje
1939 -  3 Aug 1949         Henry Lentse a Mokgatlha (acting)
 3 Aug 1949 - ....         Edward Keleramang Ramokopane 
                             Lentswe a Kgaje

(8) baFokeng

[Former Flag
             of the Royal Bafokeng Nation (South Africa)]
Former Flag
[Flag of the
             Royal Bafokeng Nation (South Africa)]
Current Flag
Chiefs (title Kgsi)
c.1700                     Sekete III
c.1750                     Diale
17.. - 17..                Ramorwa
c.1790                     Sekete IV
.... - ....                Thethe
1834 - 1891                August Mokgatle                       (d. 1891)

1891 - 1896                Tumagole
1897 - 1938                Molotlegi  
1938 - 1956                Manotshe                              (b. c.1900 - d. 1956)
1956 - 17 Nov 1995         Edward Patrick Lebone Molotlegi I     (b. 1928 - d. 1995)
                             (in Botswana exile 1988-1994)
1988 - 1994                Mokgwaro George Molotlegi (usurper)   (b. 1936 - d. 1997)
17 Nov 1995 - 29 Mar 2000  Mollwane Boikanyo Lebone Molotlegi II (b. 1965 - d. 2000)
29 Mar 2000 -              Leruo Tshekedi Molotlegi              (b. 1968)


vhaVenda

Paramount chiefs (title Khosikhulu)
.... - ....                Vele-Lambeho Dimbanyika
.... - c.1790              Phophi Thoho-ya-Ndou wa            (d. c.1790)
                             Dimbanyika (= Masindi)

Split into three ruling lines:

(1)
c.1790 - ....              Tshikalanga Rampofu wa
                             Thoho-ya-Ndou

.... - ....                Ramavhoya wa Rampofu
.... - 1864                Tshigebeti Ramapulana wa Rampofu   (d. 1864) 
                             (= Ravhele)
1864                       Davhana wa Ramapulana
1864 - 1895                Makhado wa Ramavhoya               (b. c.1825 - d. 1895)
1895 - 1896                Maemu Malise wa Makhado
1896 - 1898                Mphephu Ahlilali Tshilamulele      (b. 1868/69 - d. 1924
                             wa Makhado
1898 - ....                Senthumule wa Makhado

Split into three ruling lines:

(1-1)
1895 - 1924                Mphephu Ahlilali Tshilamulele      (s.a.)
                             wa Makhado 
1924 - 1949                George Mbulaheni wa Mphephu        (d. 1949)
1949 - 17 Apr 1988         Patrick Ramaano Mbulaheni Mphephu  (b. 1926 - d. 1988)
1988 - 25 Dec 1997         Tshimangadzo Mphephu               (b. 1967 - d. 1997)
Nov 1998 -                 Thovhela Toni Peter Mphephu        (b. 1972)
                             Ramabulana

(1-2)
1931?                      Senthumule wa Makhado

(1-3)
1931?                      Khuthama wa Makhado

(2)
.... - ....                Thisevhe wa Dimbanyika
                           + Bele wa Dimbanyika
(3)
.... - ....                Raluswyelo Tshivhase wa Dimbanyika

Split into two ruling lines:

(3-1)
.... - ....                Mukhesi wa Tshivhase

.... - ....                Luvhengo wa Tshivhase
c.1872 - 1893              Legegisa Tshivhase wa Mukesi

c.1893                     Raidani Tshivhase
1931?                      Ramaremisa Tshivhase wa Legegisa
1931? - 1946               Ratshimpi Tshivhase wa Ramaremisa    (d. 1946)
1946                       Ratshalingwa
                             (installed by apartheid government)
1946                       Ramushasha Takalani -Regent
1946 - 1966                Thohoyandou T
shivhase                (d. 1966)
1966                       A.A. Tshivhase -Regent
1966 - 1970                John Tshivhase -Regent
1970 -                     Kennedy Midiyavhathu T
shivhase       (b. c.1962)

(3-2)
.... - ....                Phophi Rambuda wa Tshivhase
.... - ....                Vele wa Rambuda
.... - ....                Tshikose Rambuda wa Vele

Split into two ruling lines:

(3-2-1)
.... - 1924                Tshikose Rambuda wa Vele
1924 - ....                Ratsibvumo Rambuda wa Tshikose

(3-2-2)
.... - 1923                Khaku Rambuda wa Vele
1923 - ....                Tshitongani Rambuda wa Khaku

haMphaphuli

Paramount chiefs (title Khosikulu)
c.1872 - ....              Shamboko Mphaphuli
.... - ....                Ratsibi Masindi Mphaphuli 
c.1893 - ....              Tshikalanga Mphaphuli wa Ratsibi
.... - Apr 1928            Makwarela Mphaphuli wa Tshikalanga   (d. 1928)
1928 - ....                Phaswane Mphaphuli wa Makwarela
.... - 15 Dec 2001         Khorombi Hector Makhuvha Mphaphuli   (b. 19.. - d. 2001)
                             (acting)
18 Dec 2001 -              Thovhele Musiwa Gole Mphaphuli       (b. 1976)Xhosa

Note: All the entities recorded here are, with the exception of the amaGqunukhwebe recorded at the end, genealogically descendants of Xhosa a Mnguni through his descendant Tshawe a Nkosiyamntu, after whom the dynasty is styled amaTshawe. The amaGcaleka are the senior line, and are to some extend deferred to by all the others.

1885                       Incorporation into Cape Colony.

(1)amaGcaleka

Note: Although the term amaGcaleka comes into use with Gcaleka a Phalo, the line from Ngconde a Togu is included to make sense of the genealogical connections.

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
1695 - ....                Ngconde a Togu
.... - 1702                Tshiwo a Ngconde
1702 - 1736                Mdange a Ngconde (acting)
1736 - 1775                Phalo a Tshiwo                     (d. 1775)
1775 - 1792                Gcaleka a Phalo                    (b. c.1730 - d. 1792)
1792 - 1804                Khawuta a Gcaleka                  (b. c.1761 - d. 1804)
1804 - 1820                Nqoko a Gcaleka (acting)
1820 - 12 May 1835         Hintsa a Khawuta                   (b. 1789 - d. 1835)
19 May 1835 - Feb 1893     Sarili a Hintsa                    (b. c.1810 - d. 1893)
1893 - 1902                Sigcawu a Sarili                   (d. 1902)
1902 - 30 May 1921         Gwebi'nkumbi Salukaphathwa a       (d. 1921)
                             Sigcawu                 
 1 Aug 1921 - 31 Dec 1923  Daliza a Sigcawu (acting)
31 Dec 1923 -  2 Jun 1933  Mpisekhaya Ngangomhlaba Sigcawu    (d. 1933) 
                             a Gwebinkumbi
 2 Jun 1933 -  9 Apr 1965  Bungeni Zwelidumile Sigcawu        (b. 1906 - d. 1965)
                             a Gwebinkumbi            
 
9 Apr 1965 - 31 Dec 2005  Xolilizwe Mzikayise Sigcawu        (b. 1926 - d. 2005)
27 Jan 2006 - 14 Nov 2019  Zwelonke Mpendulo Sigcawu          (b. 1968 - d. 2019) 

(2) amaMbalu

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
1740 - 1794                Ulanga a Phalo                     (b. c.1705 - d. 1794)
1794 -  1 Apr 1846         Ngqeno a Ulanga                    (b. c.1759 - d. 1846)
1846 - ....                Stockwe a Ngqeno

(3) amaRharhabe

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
1773 - 1782                Rharhabe a Phalo                   (b. c.1722 - d. 1782)
1782 - 1796                Ndlambe a Rharhabe                 (b. c.1740 - d. 1828)
1796 - 14 Nov 1829         Ngqika a Mlawu                     (b. c.1779 - d. 1829)
1829 - 1840                Maqoma Jongumsobomvu a Ngqika      (b. 1798 - d. 1873)
                             (acting)
1840 - 29 May 1878         Sandile a Ngqika                   (b. 1820 - d. 1878)
1878 - ....                Edmund Gonya a Sandile
1932?                      Fhaku a Gonya
1945? - 1968               Archibald Velile a Fhaku           (d. 1968) 
                             (= Archibald Sandile)
1968 -  5 Apr 1976         Mxolisi Sandile                    (d. 1976)
1976 - 1991                Regency
1991 - 11 Jul 2011         Maxhob'ayakhawuleza Zanesizwe 
                             Sandile a Mxolisi                (b. 1956? - d. 2011)
Jul 2011 -  8 Jul 2020     Noloyiso Sandile (f) -Regent       (b. 1964? - d. 2020)
12 Jul 2020 -              Jonguxolo Vululwandle Sandile      (b. 1992?)

(4) amaNdlambe

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
.... - 10 Feb 1828         Ndlambe a Rharhabe                 (s.a.)
Feb 1828 - 1858            Mhala a Ndlambe                    (b. 1800 - d. 1875)

(5)imiDushane kaNdlambe

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
1818 - May 1829            Mdushane a Ndlambe                 (b. 1780 - d. 1829)
1829 - 1834                Mqhayi a Ndlambe (acting)
1834 - 18..                Siyolo a Mdushane (acting)         (d. 1879)
18.. - 11 Dec 1879         Siwani a Mdushane
1879 - 1900                Seyisi a Siwani (acting)
1900 - 22 Dec 1919         Menziwa a Siwani                   (d. 1919)
23 Dec 1919 - 10 Dec 1942  Gushiphela Siwani a Menziwa        (d. 1942)
 1 Feb 1943 - 30 Mar 1957  Nofikile a Ngongo (f)(acting)
30 Mar 1957 - Apr 1994     Zimlindile Payment Mnyaka
                             Siwani a Gushiphela              (d. 1994)
Jun 2001 -                 Ngubesizwe Ludwe Siwani 

(6) imiQhayi

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
Feb 1828 - 1877            Mqhayi a Ndlambe
1877 - 1908                Jali a Mqhayi
 1 Apr 1908 - 23 Feb 1941  Ramncwanaka a Jali
 1 Sep 1942 -  8 Aug 1943  Enoch a Ramncwanaka
14 Feb 1944 -  5 Nov 1952  Bofolo a Ntonisi a Dondashe
                             (acting)
20 Apr 1953 - 19..         Nonayithi Jali a Mthathi (f)
                             (acting)
19.. - ....                Mabundu Bangelizwe Jali a Enoch

(7) amaGasela

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
.... - 1845                Gasela a Nukwa a Phalo
1845 - ....                Toyise a Gasela
.... - 1908                Dom a Toyise
1908 -  2 Apr 1923         Khadeni a Dom
 3 Apr 1923 - 22 Dec 1937  Nqabisile a Khadeni
14 Jan 1938 - 31 Mar 1945  Zwelinzima Gladstone Gwaxagwaxa 
                             a Khadeni
31 Mar 1945 -  8 Oct 1946  Gugile Toyise a Dyantyi (acting)
14 Feb 1947 - ....         Mabikhwe Zwelandile a Mzamo        (b. c.1922)

(8)amaGwali

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
1702 - 1725                Gwali a Tshiwo
1725 - 17..                Titi a Gwali
17.. - ....                Kobela a Titi
.... - ....                Mhade a Kobela
.... - ....                Zweni a Mhade

(9) imiNdange

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
1720 - ....                Mdange a Ngconde
.... - ....                Mahote a Mdange
.... - ....                Jalamba a Mahote (acting)
.... - ....                Dlodlu a Jalamba (acting)
.... - ....                Nginza a Mahote
.... - 181.                Bangela a Nginza
181. - 18..                Mantla a Mahote
18.. - Oct 1867            Botomani a Mantla
1867 - ....                Fandala a Botomani

(10) amaHleke

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
.... - ....                Hleke a Ngconde
.... - ....                Mtshiza a Hleke
.... - ....                Mangxa a Mtshiza
.... - ....                Xili a Mangxa
.... - 1818                Bini a Xili
1818 - 1825                Vasi a Mangxa (acting)
1825 - 1899                Jwara a Bini

(11) amaNtinde

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
.... - ....                Ntinde a Togu
.... - ....                Ngethani a Ntinde
1779?                      Bange a Ngethani
.... - ....                Cika a Bange
.... - 1825                Tshatshu a Cika
1825 - 28 Feb 1868         Dyani a Tshatshu
1868 - 1885                Mthikrakra a Dyani
1885 - ....                Duku a Mthikrakra
.... - 1906                Ziwengu a Duku
1906 - 1915                rulership suspended
1915 - 11 Jun 1941         Mgcawezulu a Nonqane
                             (acting to 1 Jul 1919)
1941 - 16 Sep 1946         Elizabeth Tshatshu (f)(acting)
16 Sep 1946 - ....         Zwelitsha a Mgcawezulu

(12) amaGqunukhwebe

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
.... - ....                Khwane a Lungane
.... - ....                Bane a Khwane
.... - 1793                Tshaka a Tyakha  
1793 -  7 Jan 1812         Cungwa a Tshaka                    (b. c.1740 - d. 1812)
1812 -  1 Oct 1869         Phatho a Cungwa (deported 1858)    (b. 1785 - d. 1869)
 1 Oct 1869 - 25 Oct 1875  William Kama a Cungwa              (b. 1798 - d. 1875)
25 Oct 1875 - 1899         William Shaw a Kama (Xhanti)       (d. 1899)
.... - ....                ....
14 Sep 2002 - 13 Nov 2004  Nkosana Zwelimjongile Kama         (b. 19.. - d. 2004)
2004 - 2012                Nondwendwe Kama (f) (acting)
2012 - 14 Oct 2013         Mkhululi Kama (in opposition)
2012 -                     .... PhathoamaBhaca (until 1830 called abakwaZelemu)

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
.... - ....                Zulu
.... - ....                Didi a Zulu
.... - ....                Vebi a Didi
.... - ....                Wabana a Vebi
.... - 1806                Kalimeshe a Wabana
1806 - 1834                Madzikane a Kalimeshe
1834 - Jul 1845            Ncaphayi a Madzikane (acting)

Split into two ruling lines:

(1)
1845 - 18..                Mdutyana a Sonyangwe
18.. - 18..                Thiba a Sonyangwe (acting)
18.. - 18..                Cijisiwe a Mdutyana

Split into two ruling lines:

(1-1)
18.. - 1896                Nomtsheketshe a Mdutyana
1896 - 1925                Rolobile a Nomtsheketshe
 1 Nov 1925 - 19 Jan 1945  Sikhanda Nomtsheketshe a Rolobile
1945 - 19..                Khutshiwe a Rolobile (acting)
19.. - 19..                Ngayibeki a Sikhanda
19.. - ....                Msingpjantsi

(1-2)
18.. - ....                Cijisiwe a Mdutyana
.... - ....                Bekukuphiwa a Cijisiwe
.... - ....                Nyongwana a Bekukuphiwa

(2)
1845 - 18..                Diko a Ncaphayi (acting)
1872? - 1906               Makhaula a Ncaphayi
1906 - 23 May 1936         Mngcisana a Makhaula
23 May 1936 - 13 Mar 1937  Mziwamandla a Mngcisana
13 Mar 1937 - 25 Nov 1941  Nkevulane a Makhaula (acting)
25 Nov 1941 - ....         Strachan Wabana Makhaula a 
                             MngcisanaamaPondo

29 Oct 1867                Divided into East amaPondo and West amaPondo.
17 Mar 1894                Incorporated into Cape Colony (called British Pondoland
                             25 Sep 1894 - 30 May 1910).

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
.... - ....                Thahli a Dayeni
.... - ....                Nyanza a Thahli 
.... - 1815/20             Ngqungqushe a Nyanza               (d. 1815/20)
c.1820 - 29 Oct 1867       Fhaku a Ngqungqushe                (b. c.1780 - d. 1867)

(1) East amaPondo (Eastern Pondoland)

29 Oct 1867 - 28 Oct 1887  Mqikela a Fhaku                    (b. 1831 - d. 1887)
28 Oct 1887 -  7 Aug 1905  Sigcau a Mqikela                   (b. 1858/60 - d. 1905)
1905 - 1909                Mhlanga a Mqikela -Regent
1909 - 1921                Marelane a Sigcau                  (d. 1921)
1921 - 1935                Mswakezi Sigcau
1935 - 1937                Mandlonke Sigcau a Marelane        (d. 1937)
1937 -  1 Dec 1978         Botha Manzolwandle Jongilizwe      (b. 1913 - d. 1978)
                             Sigcau a Mandlonke
 l Dec 1978 - 25 Mar 2013  Mpondombini Sigcau a Manzolwandle  (b. 1941? - d. 2013)
25 Mar 2013 -              Nzululwazi Jongilanga Sigcau       (b. 1975)
14 Apr 2013 -              Lombekiso Dlamini (f) -Regent

(2) West amaPondo (Western Pondoland)

1867 - 29 Aug 1876         Ndamase a Fhaku                    (b. 1805 - d. 1876)
29 Aug 1876 -  7 Nov 1899  Nqwiliso a Ndamase                 (b. c.1835 - d. 1899)
 
7 Nov 1899 - 21 Feb 1917  Henry Bokleni Ndamase = Dalindyebo (d. 1917)             
1912                       Mangangelizwe Ndamase -Regent
1912 - 1918                Mangeni Ndamase -Regent
1918 - 1974                Victor Poto Ndamase a Bokleni      (b. 1898 - d. 1974)
1974 - 21 Feb 1997         Tutor Nyangelizwe Vulindlela       (b. 1921 - d. 1997)
                             Ndamase a Bokleni 
1997 - 2001                Bhongolethu a Makhungu Dlamini (f)
                             (acting)
2001 -                     Ndamase Ndamase a Nyangelizwe      (b. 1983)amaPondomise

22 Nov 1872                Incorporated into Cape Colony.

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
.... - ....                Sabe a Majola
.... - ....                Mti a Sabe
.... - ....                Qengebe a Mti
.... - ....                Gcwanya a Qengebe
.... - ....                Phahlo a Gcwanya
.... - ....                Mghabisi a Phahlo
.... - ....                Mgcambi a Mghabisi
.... - ....                Myeki a Mgcambi
.... - 1850                Matiwana a Myeki
1850 - ....                Mbhali a Myeki (acting)
.... - 11 Dec 1912         Mhlontlo a MatiwanaabaThembu

1875                       Incorporated into Cape Colony.

Paramount chiefs (title Inkosi Enkhulu)
.... - ....                Madiba a Hala                      (d. bf.1700)
.... - ....                Thato a Madiba
.... - c.1756              Zondwa a Thato                     (d. c.1756) 
                             (perhaps did not reign)
c.1756 - c.1800            Ndaba a Zondwa                     (d. c.1800)
1800 - 10 Aug 1830         Vusani Ngubengcuka a Ndaba         (b. c.1790 - d. 1830)
1830 - 1840                Fadana a Ndaba (acting)
1840 - 1849                Mthikrakra a Ngubengcuka           (b. 1819 - d. 1849)
1849 - 1863                Joyi a Ngubengcuka (acting)
1863 - 31 Dec 1884         Qeya Ngangelizwe a Mthikrakra      (b. 1840 - d. 1884)
31 Dec 1884 - 22 Apr 1920  Alava Dalindyebo a Ngangelizwe     (b. 1865 - d. 1920)
 1 Oct 1920 -  1 Oct 1924  Silimela a Ngangelizwe (acting)
 1 Oct 1924 -  6 Jul 1928  Sampu Jongilizwe a Dalindyebo      (b. 1902 - d. 1928)
 7 Jul 1928 - 19 Aug 1942  Jongintaba David a Dalindyebo      (d. 1942)
                             (acting)
1942 - 30 Jun 1954         Dabulamanzi a Dalindyebo (acting)
30 Jun 1954 - 1980         Jonguhlanga Sabata Dalindyebo      (b. 1928 - d. 1986)
                             a Jongilizwe 
1980 - 1987                Albert Bambilanga Mtirara          (d. 1987) 
                             Dalindyebo a Jongilizwe (acting)
Jun 1987 - May 1989        Zondwa Mtirara a Bambilanga        (b. 1950 - d. 2005)
                             (acting)
May 1989 -                 Bayelekhaya Zwelinbanzi Dalindyebo (b. 1964)
                             a Sabata 
2000 - 2002                Noluntu (f) 
                             (acting for Bayelekhaya)
2002 - 2003                Jonginyaniso Mtirara
                             (acting for Bayelekhaya)
2003 - 2006                Jongisizwe Dalindyebo
                             (acting for Bayelekhaya)

abaThembu baseRhoda

1865                       abaThembu bemfuduko (Emigrant Thembuland, also called
                             Western Thembuland), split from abaThembu.
 7 Mar 1870                Recognized by colonial authorities.
 1 Apr 1966                abaThembu baseRhoda           

Chiefs (tile Inkosi)
1865 - ....                Matanzima a Mthikrakra
.... - ....                Mthetho a Matanzima
.... - ....                Mvuzo Matanzima
.... - ....                Dalubuhle Matanzima
.... - 1932                Mhlobo Mvuzo Matanzima              (d. 1932)
1932 -  1 Apr 1966         Kaiser Dailwonga Matanzima          (b. 1915 - d. 2003)
Paramount Chiefs (title Inkosi Enkhulu)
 1 Apr 1966 - 15 Jun 2003  Kaiser Dailwonga Matanzima          (s.a.)
2003 - 22 May 2010         Lwandile Zwelenkosi Matanzima       (b. 1971 - d. 2010)
23 May 2010 - 31 May 2010  Buyanda Gwazinamba Matanzima -Regent
31 May 2010 -              Siyambonga Dalimvula Matanzima      (b. 1966)amaZizi

Note: The most senior chiefdom of the amaZizi of Lunika is that in Mbholompo, followed by Ngqutura and Mbhashe.

Chiefs (title Inkosi)
- at oThukela -
.... - ....                Nkosi Ngxibinoboya                 (b. c.1616 - d. ....)
.... - ....                Nkosi Mtatela                      (b. c.1638 - d. ....)
.... - ....                Nkosi Ntondwa                      (b. c.1660 - d. ....)
.... - ....                Nkosi Ndunakazi                    (b. c.1685 - d. ....)
.... - ....                Nkosi Ndosi                        (b. c.1710 - d. ....)
.... - 1798                Nkosi Lunika                       (b. c.1735 - d. ....)
- during departure (1819) -
1798 - 1822                Thukela Nkosi Mkhuli               (b. c.1757 - d. 18..)
- en route and at Mbhashe -
1822 - 1870                Nkosi Menziwa Ah Mnyamezeli        (b. c.1785 - d. 1888)
- at Ngqutura kwaZangashe -
1870 - 1889                Nkosi Pokwana Ah Mlindazwe         (b. c.1820 - d. 1889)
                             (until 1875 at Mbhashe)
1889 - 1891                Nkosi Qayiso Ah Holomisa           (b. 1864 - d. 1932)
1889 - 1891                Nkosi Qikani (acting)              (b. c.1851 - d. 1927)
1891 - 1915                Nkosi Maseti Ah Mphankomo          (b. 1850 - d. 1915)
1915 - 1945                Nkosi Mdumiso Ah Hlathikhulu       (b. 1882 - d. 1947)
1945 - 1979                Nkosi Moriati Ah Jongulwandle      (b. 1915 - d. 1979)
1979 - 14 Apr 2012         Nkosi Sabelo Ah Zwelixolile        (b. 1949 - d. 2012)
1987 - 1989                Nkosi Jongizibuko (acting)         (b. 1926 - d. 1991)
1989 - 2002                Nkosi Zwelithambile (acting)       (b. 1939)
2012 -                     Nkosi Jongisilo Zuko Pokwana    
                             ka Menziwa                       (b. 1978)
                           + Inkosana Zwelihlangene Pokwana   (b. 1986)


kwaZulu

Note: Under this heading there are two precursor powers, Mthethwa and Ndwandwe; kwaZulu proper; and two Zulu-related entities, Qwabe and amaNgwane.

(1) Mthethwa

1824                       Incorporated into kwaZulu.

Kings/Chiefs (title Nkosi)
.... - 1753                Xaba
1753 - 1771                Madago ka Xaba
1771 - 1789                Khali ka Madago
1789 - 1807                Jobe ka Khali
1807                       Mawewe ka Jobe
1807 - 1818                Nggodongwana Dingiswayo ka Jobe
1818 - 1824                Somveli ka Dingiswayo

(2) Ndwandwe

1826                       Incorporated into kwaZulu.

Kings/Chiefs (title Nkosi)
.... - 1805                Langa ka Xaba
1805 - 1824                Zwide ka Langa
1824 - Jun/Jul 1826        Sikhunyane ka Langa

(3) kwaZulu

[Zululand flag
            1884-1897 (South Africa)]
1884 - 1 Dec 1897

[Flag of Zulu
             King Goodwill Zwelithini (South Africa)]
Royal Flag Adopted 21 Dec 1999

Capital: Eshoweto (kwaBulawayo c.1820-1829,
uMgungundlovu 1829-1840,
uluNdi 1873-1879)
Population: 230,000
(1896 est.) 

1840                       Protectorate of the Boer Republic of Natal.
1842                       British protectorate.
 4 Jul 1879                British occupation.
1883                       Zulu "Native" Reserve (Zululand province).
21 Jun 1887 -  1 Dec 1897  British crown colony (British Zululand)(see Natal).
 
1 Dec 1897                Incorporated into Natal.

Kings (title Inggonyama)
.... - ....                Malandela ka Luzumana
.... - ....                Ntombhela ka Malandela
1709? - 17..               Zulu ka Ntombhela
17.. - 17..                Ghumede ka Zulu
17.. - 1727                Phunga ka Zulu
1727 - 1745                Magheba ka Zulu
1745 - 1763                Ndaba ka Magheba
1763 - 1781                Jama ka Ndaba                      (d. c.1781)
1781 - 1816                Senzangakhona ka Jama              (b. c.1762 - d. 1816)
1816                       Sighujana ka Senzangakhona         (d. 1816)
1816 - 24 Sep 1828         Shaka ka Senzangakhona             (b. 1787 - d. 1828)
Nov 1828 - 29 Jan 1840     Dingane ka Senzangakhona           (b. 1795 - d. 1840)
10 Feb 1840 - 18 Oct 1872  Mpande ka Senzangakhona            (b. 1798 - d. 1872)
18 Oct 1872 - 28 Aug 1879  Cetshwayo ka Mpande (1st time)     (b. 1832 - d. 1884)
                             (in exile Aug 1879 - Jan 1883)
28 Aug 1879 - 29 Jan 1883  Thirteen chiefs
                           - John Robert Dunn                 (b. 1833 - d. 1895)
                           - Hlubi                            (b. c.1835 - d. 1902)
                           - Faku
                           - Gawozi
                           - Mfanawendlela
                           - Mgitshwa
                           - Mlandela                         (d. 1883)
                             (briefly driven out in 1882-83 by Usitimela)
                           - Mqonjama
                           - Ntshingiswao                     (d. 1883)
                           - Sekethwayo                       (d. 1883)
                           - Somkhele
                           - Uhamu ka Mpande                  (b. 1834 - d. af.1879)
                           - Zibhebhu ka Maphitha             (b. c.1841 - d. 1904)
29 Jan 1883 -  8 Feb 1884  Cetshwayo ka Mpande (2nd time)     (s.a.)
                             (one part of the country under Zibhebhu ka Maphitho, s.a.)
21 May 1884 - 18 Oct 1913  Dinuzulu ka Cetshwayo              (b. 1868 - d. 1913)
                             (not recognized by Cape Colony and
                             South Africa as Paramount Chief)
                            (in Saint Helena exile 1890-1897)
 1 Nov 1913 -  4 Mar 1933  Salamoni Nkashiyana Maphumuzana    (b. 1891 - d. 1933)
                             ka Dinuzulu 
                            (recognized as Paramount Chief 1919)
 2 Apr 1933 - 27 Aug 1948  Arthur Edward Mshiyeni Zulu ka     (b. 1897 - d. 1953)
                             Dinuzulu (acting)
27 Aug 1948 - 17 Sep 1968  Cyprian Bhekezulu Nyangayezizwe
                             ka Nkashiyana                    (b. 1924 - d. 1968)
                            (recognized as Paramount Chief 1951)
Nov 1968 -  3 Dec 1971     Israel Mcwayizeni Zulu
                             ka Nkashiyana (acting)           (b. 1931 - d. 1999)
 3 Dec 1971 - 12 Mar 2021  Goodwill Zwelithini ka Bhekezulu   (b. 1948 - d. 2021)
21 Mar 2021 - 29 Apr 2021  Shiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu (f) (b. 1956 - d. 2021)
                             (Queen-Regent)
 7 May 2021 -              Misuzulu Sinqobile kaZwelithini    (b. 1974)

Premier chiefs
[with Shaka]               Ngomane Mthethwa
[with Dingane]             Ndlela ka Sompisi Ntuli            (d. 1840)
[with Mpande]              Masiphula ka Mamba Ntshangase
[with Cetshwayo]           Mnyamana Buthelezi (to 29 Jul 1892)(b. 1809/13 - d. 1892)
[with Dinuzulu]            Mankulumana ka Somaphunga Nxumalo  (d. 1926)
Prime ministers
1925 - 1942                Mathole kaMkhandumba Buthelezi     (d. 1942)
1953? -                    Mangosuthu Gatsha Buthelezi        (b. 1928)

(4) Qwabe

1818 - 1829                Annexed by kwaZulu.
Dec 1829                   Incorporated into kwaZulu.

Chiefs (title Nkosi)
.... -  ....               Khondlo ka Mncinci
1807? - 1818               Phakathwayo ka Khondlo
1829 - Dec 1829            Nqethoka ka Khondlo

(5) amaNgwane

Chiefs (title Nkosi)
.... -  ....               Masumpa
1807? - 1829               Matiwane ka Masumpa
1829 - 18..                Masheba
1849?                      Phuthini

British Residents in Zululand
 8 Sep 1879 - Jan 1880     William Douglas Wheelwright        (b. 1846 - d. 1887) 
Jan 1880 - 22 Dec 1882     Sir Melmoth Osborn                 (b. 1834 - d. 1899)
Resident Commissioners in Zululand
22 Dec 1882 - Mar 1883     John Wesley Shepstone              (b. 1827 - d. 1916)
Mar 1883 - May 1887        Sir Melmoth Osborn                 (s.a.)
Resident Commissioners and Chief magistrates in Zululand

May 1887 - Apr 1893        Sir Melmoth Osborn                 (s.a.)

Nov 1890 - Sep 1891        Frederic Cardew (acting for Osborn)(b. 1839 - d. 1921)
Aug 1893 - Dec 1897        Sir Marshall James Clarke          (b. 1841 - d. 1909) 
Civil Commissioner and
Chief magistrate for Zululand
Jan 1898 - 1910            Charles James Renault Saunders     (b. 1857 - d. 1931)
                             (from 9 Nov 1906, Sir Charles James Renault Saunders)  Ben Cahoon